Emne:              Referat fra generalforsamlingen i Kunstforeningen Glostrup Hospital

Dato:                Tirsdag den 25. maj 2021

Kl.:                    15.30

Sted:                 Kantinen Syd

Fremmødte: 26 medlemmer + bestyrelsen (det laveste antal nogensinde).

 

Punkt 1            Valg af dirigent og referent:

Dirigent:          Helle Lethmar

Referent:         Anne Marie Johansen

 

Dirigenten: Generalforsamlingen er lovligt varslet.

 

Punkt 2            Formanden aflægger årsberetning

Der har i 2020 været 4 udstillinger á 1 måned og 2 udstillinger á 2 måneder i kantinen, i alt 6 udstillinger.

Forårs- og efterårstur samt åbent hus i kantinen har det desværre ikke været muligt af afholde pga. Covid-19-situationen.

Selvom vi er en lille forening skal vi være registreret i Virk og vi har fået et CVR-nummer. I den anledning skal vi også kunne kommunikere digitalt med det offentlige, så vi har fået NemID, NemKonto og digital postkasse.

Vi er p.t. 78 medlemmer.

 

Punkt 3            Kassereren forelægger regnskabet

Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

Punkt 4            Fastlæggelse af kontingent

Ingen ændring til kontingentet, så det er fortsat 60 kr./ mdr.

 

Punkt 5            Indkomne forslag

Ingen

 

Punkt 6            Valg af bestyrelse

5 medlemmer var på valg.

Elsa de Lony og Charlotte Carlsen, Vivienne Jensen genopstillede (2 år)

Anette Pia Madsen og Pia Borg genopstillede ikke.

Nye medlemmer af bestyrelsen: Berit Jensen og Dora Celinder

 

Punkt 7            Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Benny Rybak genopstillede ikke. Ny revisor er Lene Madsen (1 år).

Revisorsuppleant Sanne Ingvorsen genopstiller ikke. Ny suppleant er Eva Rechnagel (2 år)

 

Punkt 8            Eventuelt

Intet

 

Der var i år 20 værker samt fremmødegevinster til udlodning.

Menu