Emne:              Referat fra generalforsamlingen i Kunstforeningen Glostrup Hospital

Dato:                Tirsdag den 25. februar 2020

Kl.:                    15.30

Sted:                 Kantinen Syd

 

Punkt 1            Valg af dirigent og referent:

Dirigent:          Helle Lethmar

Referent:         Anne Marie Johansen

 

Punkt 2            Formanden aflægger årsberetning

I år finder generalforsamling nr. 30 sted. Det fejrer vi med lagkage.

Der har været 8 udstillinger á 1 måned og 1 udstilling á 2 måneder i kantinen i 2019.

Der har været en forårstur, som gik til Kunstnergaden Rørholmsgade

Efterårsturen blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.

Vi havde ”åbent hus” i november 2020 i Blå stue med Peter Wissing fra litografiværkstedet Edition Copenhagen. Der mødte mange interesserede op, og det gav flere nye medlemmer til foreningen.

I 2019 fik vi en ny hjemmeside. Indbydelser, indkaldelser til generalforsamling og andet fra bestyrelsen vil blive sendt ud med mail fraset til et par enkelte medlemmer, der får info via post.

Vi er 79 medlemmer p.t.

Der blev sendt et spørgeskema ud til medlemmerne angående forslag til forbedring af foreningen, tidspunkter for udflugter og andet. Desværre kom der meget få tilbagemeldinger. Bestyrelsen vil gensende det til medlemmerne her i foråret, og håber på bedre respons denne gang.

Maj måneds udflugt finder sted en lørdag, hvilket også var efterspurgt af nogle af medlemmerne.

 

Punkt 3            Kassereren forelægger årsberetning

Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

Punkt 4            Fastlæggelse af kontingent

Ingen ændring til kontingentet, så det er fortsat 60 kr./ mdr.

 

Punkt 5            Indkomne forslag

Ingen

 

Punkt 6            Valg af bestyrelse

I lige år er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Janne Marquardsen træder ud 1 år før tid, så der er 1 ledig plads for 1 år.

Kirsten Nielsen og Anne Marie Johansen genopstiller og genvælges.

Grethe Nyholm genopstiller ikke.

Nye medlemmer af bestyrelsen: Charlotte Carlsen stiller op for 1 år og Pia Borg stiller op for 2 år. Begge vælges enstemmigt.

Dirigenten opfordrer medlemmerne til at overveje om bestyrelsesposten ikke er noget for dem, da der er flere der er på valg næste år.

 

Punkt 7            Valg af revisor

Benny Rybak var på valg og blev genvalgt.

 

Punkt 8            Eventuelt

Else Jepsen roser bestyrelsen for deres store arbejde.

Der blev uddelt gaver til Grethe og Janne for tro tjeneste i bestyrelsen.

Formanden fortalte, at hun har haft kontakt med kunstforeningen på RH Blegdamsvej og fremlægger muligheden for at deltage i de lidt større udflugter, der arrangeres derinde. Det er der tilslutning til fra de fremmødte medlemmer.

Der er i år 20 værker samt 7 fremmødegevinster til udlodning.

Menu