VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN, GLOSTRUP HOSPITAL

 

  • 1)  NAVN:

Foreningens navn: KUNSTFORENINGEN, GLOSTRUP HOSPITAL

Foreningens adresse: Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens Vej 1-29, 2600 Glostrup

  • 2)       FORMÅL:

Foreningen har til formål at virke til fremme for medlemmernes interesse for kunst ved:

a.)           at arrangere udstillinger af kunstværker,

b.)           at købe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne,

c.)            at virke som formidler mellem kunstnere og medlemmer, der måtte ønske at købe af de udstillede
kunstværker,

d.)           at påtage sig andre kunstoplysende arrangementer f.eks. galleri-/museumsbesøg m.v.

  • 3)        MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENT:

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er ansat ved eller pensioneret fra Rigshospitalet, Glostrup eller Psykiatrisk Center Glostrup.

Skriftlig indmeldelse kan ske når som helst i årets løb. Indmeldelse kan dog altid være med tilbagevirkende kraft fra 1. januar samme år.

Man skal have indbetalt kontingent i et helt kalenderår, for at deltage i bortlodning af kunstværker ved generalforsamlingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det opkræves månedligt ved tilbageholdelse i lønnen. For medlemmer, der ikke er på lønningslisten, skal indbetalingen ske på kunstforeningens bankkonto.

I tilfælde af kontingentrestance bortfalder medlemsrettighederne, indtil restancen er betalt.

Kunstforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid aktuelle kassebeholdning. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen hæftelse.

  • 4)        BESTYRELSE:

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen skriver referat af bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.

  • 5)        KØB OG BORTLODNING:

Bestyrelsen køber hvert år kunstværker til bortlodning mellem foreningens medlemmer. Bortlodning finder sted på den ordinære generalforsamling. Medlemmer, hvis lod udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, de er udtrukket. Det er dog kun medlemmer, der er til stede eller har afleveret en fuldmagt, der kan modtage gevinst.

Foreningens medlemmer pr. 31.12. deltager i lodtrækningen med ét lod for hvert år, de ikke har vundet, op til i alt 5. Når et medlem ved en lodtrækning er udtrukket, bortfalder medlemmets øvrige lodder straks.

  • 6)      MEDLEMMERS KØB:

Hvis et medlem ønsker at købe et af de udstillede kunstværker, kan dette ske gennem foreningens bestyrelse eller ved direkte henvendelse til kunstneren.

  • 7)        REGNSKAB:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Foreningens midler må alene anvendes til køb af kunst og til dækning af omkostninger i forbindelse med foreningens virke. Over midlerne disponerer mindst 2 af bestyrelsens medlemmer.

  • 8)       GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget vedtægtsændringer (ifølge § 9).

Der skrives referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

Ordinær generalforsamling holdes inden for årets første kvartal. Indkaldelse med dagsorden, skal være medlemmerne i hænde i skriftlig form senest 14 dage før.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kun forslag, som er optaget på dagsordenen, kan komme til afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 20% af foreningens medlemmer ved skriftlig, motiveret henvendelse til formanden, ønsker det. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling holdes senest 4 uger efter. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, og skal indeholde dagsorden.

 

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1)                                     Valg af dirigent og referent.

2)                                     Formanden aflægger årsberetning.

3)                                     Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4)                                     Fastlæggelse af kontingent.

5)                                     Indkomne forslag.

6)                                     Valg af bestyrelse

7)                                     Valg af revisor og suppleant.

8)                                     Eventuelt.

9)                                     Lodtrækning og udlevering af gevinster.

 

  • 9)       VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Generalforsamling kan, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, vedtage ændringer i disse vedtægter, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Er betingelserne for fremmøde ikke opfyldt, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor ændringerne da kan gennemføres, hvis mindst 2/3 af den fremmødte stemmer herfor.

  • 10)       OPLØSNING:

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af foreningens medlemmer er til stede, og mindst ¾ af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling efter bestemmelserne i § 8, hvor eneste punkt på dagsordenen skal være forslag til foreningens opløsning. Opløsning af foreningen kan da, uanset de fremmødtes antal, vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Efter opløsning af foreningen anvendes eventuelle midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til indkøb af kunstværker, der bortloddes mellem de personer, som på opløsningstidspunktet er registreret som medlemmer.

 

Menu